Legalizacija objekata

Legalizacija objekata

Vlada RH donijela je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim  zgradama, popularno poznat kao Zakon o legalizaciji objekata. Po tom se zakonu mogu legalizirati svi objekti koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni ili je gradnja započeta između 15. 02. 1968. i 21. 06. 2011., uz određene uvjete koji su predviđeni Zakonom o legalizaciji objekata.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.

Kako bi legalizirali objekat, kontaktirajte nas kako bi Vam sastavili ponudu za legalizaciju.

Ako ustanovite da ste u financijskoj mogućnosti podnjeti trošak legalizacije, naši će geodeti izaći na teren i izraditi kompletnu dokumentaciju potrebnu za legalizaciju, tj. izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Izrađenu dokumentaciju trebate predati na općinu u ured za graditeljstvo, a dok čekate da se Vaš predmet riješi referenti će Vas posjetiti kako bi iskontrolirali stvorenu dokumentaciju. Vaš će se dokument smatrati legalnim kad referenti donesu rješenje o izvedenom stanju.

Kad ste legalizirali svoje objekte i posjedujete za njih Rješenje o izvedenom stanju, potrebno je upisati građevinu u katastar i gruntovnicu. Temeljem Rješenja o izvedenom stanju izrađuje se Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, čija je svrha evidencija objekata u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, čijom se provedbom usklađuje stanje na terenu i gruntovnici

Dokumentacija potrebna za legalizaciju ovisi o vrsti objekta:

1. ZAHTJEVNA ZGRADA - veća od 400m2

 • Tri primjerka geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
 • Tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt
 • Izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

2. MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA - do 400m2

 • Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • Tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

3. JEDNOSTAVNA ZGRADA - do 100m2

 • Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • Iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva
 • Foto dokumentacija (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade)
 • Iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru, koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

4. POMOĆNA ZGRADA - do 50m2

 • Tri primjerka kopije katastarskog plana
 • Akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.
KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI? POŠALJI UPIT I DOGOVORI SASTANAK