Geodetski elaborat

Geodetski elaborat

Upis u katastar i zemljišne knjige odvojena je procedura od same legalizacije. Kako bi se geodetski snimak stvoren za legalizaciju ovjerio u katastru, potrebno je stvoriti Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama.

GEODETSKI ELABORAT ZA UPIS OBJEKTA

Objekti se upisuju u katastar geodetskim elaboratom za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama (tzv. geodetski elaborat za upis objekta). U katastru se mogu evidentirati samo one građevine za koje vlasnici posjeduju dokumentaciju na temelju koje dokazuju njenu legalnost. To može biti:

  • za građevine izgrađene prije 15. veljače 1968.g., potvrda da je građevina izgrađena prije tog datuma. Potvrdu izdaje upravno tijelo nadležno za poslove gradnje ili Državna geodetska uprava (katastarski ured) ako je građevina evidentirana u nekim evidencijama te uprave prije spomenutog datuma (katastarski operat, Hrvatska osnovna karta, snimci iz zraka).
  • za građevine izgrađene između 15. veljače 1968.g. i 19. lipnja 1991.g., građevinska dozvola (ili drugi akt na temelju kojeg su izgrađene) i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.
  • za građevine izgrađene između 20. lipnja 1991.g. i 1. listopada 2007.g., uvjerenje za uporabu građevine kojim se dokazuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom glede vanjskih gabarita i namjene. Uvjerenje se ne može izdati za građevine u vezi kojih je u tijeku postupak građevinske inspekcije.
  • za građevine izgrađene od 1. listopada 2007.g., uporabna dozvola za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola (zgrade bruto površine veće od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti bruto površine veće od 600 m²) ili završni izvještaj nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja (zgrade bruto površine manje od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti bruto površine manje od 600 m²).

Za upis objekta potrebna je:

GEODETSKI ELABORAT ZA UPIS OBJEKTA S USKLAĐENJEM

Ako podaci o Vašim česticama u katastru odstupaju od podataka u zemljišnoj knjizi te je podatke potrebno uskladiti. To se obavlja elaboratom usklađenja.

PARCELACIJSKI ELABORAT

Parcelacija je postupak osnivanja novih katastarskih čestica spajanjem ili diobom postojećih. Može se raditi na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu. Parcelacijskim elaboratom spajaju se, formiraju ili dijele  katastarske čestice, te je stoga on osnova za mijenjanje podataka u katastarskom operatu (katastarskom planu i posjedovnim listovima).

Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je Uvjerenje nadležnog ureda za graditeljstvo da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI? POŠALJI UPIT I DOGOVORI SASTANAK