Geodetski projekt

Geodetski projekt

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. Geodetski projekt se izrađuje na način da je omogućen pregled i potvrđivanje njegovih sastavnih dijelova te njegova provedba u katastru.

Uvođenjem novog Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građevinskoj inspekciji  1. siječnja 2014. godine uvodi se geodetski projekt, a ukida posebna geodetska podloga. Geodetskim projektom objedinjene su sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige. Geodetskim projektom se:

  • Formira se građevna čestica u katastru, čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom
  • usklađuje stanje u katastru, ZK i naravi ako je to potrebno
  • Izrađuje podloga za projektiranje objekta
  • provodi iskolčenje i izrađuje elaborat iskolčenja
  • evidentira objekt u katastru i zemljišnoj knjizi

U praksi izrada geodetskog projekta izgleda ovako:

  1. Geodetski stručnjak snima stanje na terenu i izrađuje geodetski situacijski nacrt na temelju kojeg se obavlja projektiranje
  2. Arhitekt na temelju nacrta projektira građevinu i predlaže parcelaciju ako je potrebna. U sklopu geodetskog projekta se izrađuje parcelacijski elaborat i formira nova građevna čestica.
  3. Na temelju koordinata točaka iz arhitektonskog projekta izrađenog na geodetskom situacijskom nacrtu izrađuje se u sklopu geodetskog projekta geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina.
  4. Time je geodetski projekt završen te se ulaže u Zbirku geodetskih projekata. Elaborat se potvrđuje od strane nadležnog katastarskog ureda.
KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI? POŠALJI UPIT I DOGOVORI SASTANAK