Hidrografija

Hidrografija

Hidrografija je znanost o prirodnim obilježjima voda i rubnog kopna uz njih.

općenitom smislu "hidrografija" se odnosi na mjerenje i opis bilo kojih voda.

U širem mjerilu hidrologijom se obično bave nacionalne i internacionalne organizacije koje podupiru sakupljanje podataka kroz precizna istraživanja i izrađivanje karata i opisnih materijala za navigacijske svrhe.

Hidrografska mjerenja uključuju informacije fizičke oceanografije, tj. plimu i oseku, morske struje i valove. Oni uključuju i mjerenje dna, ali s posebnom važnošću na morska geološka obilježja kao što su stijene, plićine, grebeni itd. koji predstavljaju rizik za plovidbu te sprječavaju prolazak brodova. Za razliku od oceanografije, hidrografija uključuje obilježja obale, prirodna i ljudska, koja pomažu u plovidbi. Hidrografsko istraživanje stoga uključuje pouzdane položaje i prikaze brda, planina, svjetala i tornjeva koji pomažu u određivanju položaja broda jednako kao i izgled mora te morskog dna.

Batimetrija označuje mjerenje dubina za različite svrhe i potrebe, poput:

  • Batimetrija postojećih luka, lučica, marina, uskih prolaza (kontrola dubina, nanosa ili batimetrijski snimak izvedenog stanja) uz mogućnost izrade plana (analogno ili digitalno)
  • Batimetrija postojećih luka, lučica, marina, uskih prolaza u svrhu produbljenja ili proširenja (rezultati izmjere prikazani u 3D)
  • Batimetrija budućih ili postojećih trasa raznih podmorskih instalacija (vodovoda, plinovoda, otpadnih voda, naftovoda, energetskih kablova, telefonskih i optičkoj kablova i sl.)
  • Batimetrija priobalnih akvatorija u svrhu izrade elaborata za projektiranje hidrogradnje

Batimetrijska mjerenja izvode se suvremenim ultrazvučnim dubinomjerima sa jednom zrakom (single beam) ili višesnopnim ultrazvučnim dubinomjerom (multibeam). Rezultati izmjere mogu se interpretirati u 2D i/ili 3D te kartografskim prikazom, a sve u analognom ili digitalnom obliku. Ultrazvučni dubinomjer sa jednom zrakom koristi se za manje zahtjevne radove ili manje akvatorije. Rezultat mjerenja su diskretni podaci, tj. pojedinačne dubine, obično u nizu - profilu. Ovisno o potrebi (zahtjevu), zadani akvatorij snima se s više profila.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI? POŠALJI UPIT I DOGOVORI SASTANAK